תנאי מכירה

 1. הגדרות:
  1. אתר www. telaviv.intercontinental.com(להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט בבעלות (להלן: "החברה"), המספק מידע על מלון דיויד אינטרקונטיננטל ת"א (להלן: "המלון") וכן מאפשר רכישת חבילות נופש ושוברים מסוגים שונים בבית המלון. (חבילות נופש הינן כל שילוב של רכישת פריטים הנלווים לחדר אירוח במלון.)
  2. השימוש באתר לרבות הזמנת חבילות נופש באמצעות האתר, מותנים בהסכמה חד משמעית של כל אדם הנכנס לאתר (להלן: "המשתמש" או "הרוכש") לכל האמור להלן בתקנון זה. בכניסתו של המשתמש לאתר הוא מסכים ומקבל את כל התנאים המפורטים להלן ללא כל תנאי ו/או הסתייגות.
  3. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו.
  4. הרוכש רשאי להשתמש באתר זה אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת חבילות נופש, שוברים ו/או לקבל מידע. אין לעשות באתר זה כל שימוש למטרות אחרות.
  5. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
  6. חלק מתוכן האתר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 2. בעלות על המידע ושמירה על זכויות יוצרים
  1. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים, כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושה הבלעדי של החברה, כי לחברה שמורות כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' כלשהו וכי לחברה אינטרס להגן עליו על ידי השארתו כמידע סודי וחסוי.
  2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, בין אם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צדדים שלישיים, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.
  3. המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר.
  4. המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים, כי הלוגו, הסימנים המסחריים והאייקונים המוצבים באתר זה (להלן: "סימני המסחר"), רשומים כזכות יוצרים של החברה. אף חלק באתר זה אינו מרמז על אישור או זכות להשתמש בסימני המסחר ללא אישור בכתב מאת החברה. כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באופן בלעדי לחברה.
 3. סיכונים ואחריות:
  1. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט הינו על אחריותו הבלעדית.
  2. החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו (בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש) או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע,
 4. הזמנת חדרים ו/או חבילות נופש:
  1. הזמנת חבילות הנופש ושוברים במלון באמצעות האתר הינה הליך מחייב השקול להזמנת חדרים בכל אמצעי אחר, לרבות מול מרכז ההזמנות של החברה.
  2. אמצעי הרכישה: הליך הרכישה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, כאשר ניתן לרכוש חבילות נופש באמצעות האתר על ידי שימוש בכרטיס אשראי תקף של אחת החברות המפורטות להלן: ויזה כ.א.ל. ויזה לאומי, דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקארד.
  3. מובהר, כי הצעת המחיר לחבילות נופש ושוברים המופיעה באתר תהיה תקפה רק למועד הפקתה על ידי תוכנת האתר.
  4. החברה תהיה רשאית שלא לאשר את רכישת חבילות הנופש והשוברים מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולרוכש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
 5. תנאי התשלום
  1. המחירים הנקובים באתר הינם בשקלים חדשים ומתייחסים לאזרחי ישראל וכוללים מע"מ על פי חוק .
 6. ביטול הזמנת חבילת נופש:
  1. ניתן לבטל את הזמנת חבילת הנופש והשוברים בתוך ארבעה עשר (14) ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת האסמכתא על ביצוע ההזמנה (לפי המאוחר), ובלבד שנותרו יותר משבעה (7) ימי עבודה עד למועד מימוש השובר.
  2. בביטול כאמור יחויב הרוכש בדמי ביטול בסך 5% מערך הזמנה הכולל או ב – 100 ₪ (הנמוך מביניהם) וזאת כמתחייב בהוראות חוק הגנת הצרכן. החיוב ייעשה באמצעות כרטיס האשראי שמספרו ניתן לחברה בעת ביצוע ההזמנה.
  3. ביטול הזמנה שלא יעשה במועד הנקוב בס"ק (1) לעיל ו/או אי הופעה ו/או קיצור השהייה (קרי, ביטול חלקי של ההזמנה) יחויב בדמי ביטול בגובה 100% מערך ההזמנה הכולל
 7. מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:
  1. החברה תהיה רשאית להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את מכירת חבילות הנופש והשוברים באתר, כולה או חלקה.
 8. שינויים והוראות כלליות:
  1. החברה תהא רשאית להפסיק את השימוש שהמשתמש עושה באתר אם לא יעמוד בדרישות תנאי הסכם זה ו/או חלקן וכן בכל אחד מהמקרים הבאים.
   1. אם לדעת החברה מסר המשתמש, במתכוון, בעת רישומו לאתר ו/או בעת הזמנת חבילות נופש פרטים שגויים ו/או כוזבים.
   2. אם לדעת החברה ביצע המשתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה /או בצדדים שלישיים, לרבות משתמשים אחרים באתר.
   3. אם לדעת החברה, המשתמש עשה באתר שימוש לא חוקי ו/או בשירותי האתר ו/או עשה מעשה כדי לסייע ו/או לעודד ו/או לאפשר שימוש כאמור.
   4. אם כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  2. מובהר, כי השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד, והשימוש באתר שלא לשם כך יזכה את החברה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כדין.
  3. החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. החברה תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.
  4. החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של חבילות הנופש ושל השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר, כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.
  5. החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת.
  6. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.

א\48\0\1357